Regulamin konkursu „Castle” od Universal Channel

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Castle” jest serwis kanapowi.pl.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Universal Channel.
3. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Organizatora pod adresem: www.kanapowi.pl w dniach od 17 kwietnia do 30 kwietnia 2012 roku.
4. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie – za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin kanapowi.pl i Universal Channel.

II. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie konkursowe w terminie od 17 kwietnia do 30 kwietnia 2012 roku do godziny 23:59 na adres kanapowi@gmail.pl. Dodatkowo w treści wiadomości należy zawrzeć: poprawy tytuł wiadomości oraz dane kontaktowe, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
2. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku nadesłania kilku, pod uwagę zostanie wzięta tylko pierwsza nadesłana odpowiedź.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w składzie: Kanapowy Micz, Kanapowy Czarny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk zwycięzców konkursu na łamach serwisu kanpowi.pl. Każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Postanowienia końcowe

1. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można również otrzymać jej równowartości pieniężnej.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).